תקנון האתר

מטרת האתר

האתר  soloyael.com
מהווה קניון וירטואלי המאפשר רכישת שירותים המוצגים באתר הכולל מכירת תמונות מקוריות של הציירת יעלי  סולומוביץ , כמו כן הדפסים של תמונות המקוריות במהדורה מוגבלת  על קנבס, וכפי שמוצגים באתר.

האתר מאפשר ללקוחות קנייה נוחה, קלה ובטוחה של השרות/ המוצר באמצעות האינטרנט.

שימוש באתר

 

האתר מציג את מוצרי החברה  ודרכים ליצירת קשר על מנת להצטרף כלקוח ולרכוש את
שירותי החברה.

החברה מתחייבת לא לעשות שימוש בפרטי הגולשים הרשומים באתר, אלא לצרכי תפעול
האתר בלבד.

קנין רוחני וחבות המשתמש

כל זכויות היוצרים באתר לרבות בעיצובו, ובכל תוכנה, יישום, קובץ גרפי, טקסטים, קוד מחשב וכל חומר אחר הכלול בו – הינן של החברה בלבד ו/או ספקי התוכן שלה, ו/או שותפים עסקיים, לפי העניין. אין להעתיק, להפיץ, להציג בפומבי, לתרגם או למסור לצד שלישי כל חלק מהנ”ל בלא קבלת הסכמתה המפורשת של החברה בכתב ומראש.

שם החברה, שם המתחם של האתר וסימני המסחר (אלה שנרשמו ואלה שלא נרשמו) של החברה, הינם קניינה הבלעדי של החברה.

“זכויות יוצרים” משמעותם כל זכות ומתייחסים לכל פטנט, זכויות העתקה, זכויות במאגר נתונים, עיצוב רשום, זכויות עיצוב, מודל שירותים, סמל מסחרי, שם מוצר, שם שירות, שם מסחר, שם עסק, שם של שבב טכנולוגי, מידע חסוי וכל זכות אחרת בכפוף לכל מידע עסקי, תעשייתי או אינטלקטואלי, בין אם הוא ניתן לרישום או לא ואשר כולל את כל הזכויות המתייחסות לזכויות מסוג זה.

כל צד יבטיח שבמהלך קיום וביצוע התחייבויותיו תחת תנאים וכללים אלו, הוא בכל זמן ימלא אחר הוראות וסעיפי חוק הגנת הפרטיות, חוק זכויות יוצרים, חוק חופש המידע וכל חוק רלוונטי אחר.

משתמש מתחייב להשתמש בשירותים הניתנים לו באופן חוקי בלבד, בהתאם להוראות תקנון זה ובכפוף להוראות כל דין, הלקוח מצהיר ומתחייב אתם מצהירים ומתחייבים כי החומרים המוגשים לנו על ידי הלקוח לא יכללו כל חומר גס, חומרי נאצה, חומר משמיץ ולא יפרו את זכויות היוצרים של כל צד שלישי באופן ישיר או עקיף, וכל נזק אשר יגרם בהקשר זה באופן ישיר או עקיף, יזקף על חשבונכם או על חשבונו של כל אדם אחר, חברה, פירמה.

אתה מתחייב, על פי דרישה, לשפות אותנו (התיבה “אותנו”, למטרת פסקה זו כוללת את מעסיקינו, סוכנינו וקבלני משנה) ולהמשיך ולשפותנו על כל הנזקים, הפסדים, פציעות, עלויות והוצאות בעלות כל טבע וסוג אשר נגרמו לנו, ובהיקף דומה .

בכל מקרה בו האתר ו/או בעליו לא ישוחררו מאחריות בגין הפרת זכויות צד שלישי, ישפה רוכש השירות את האתר ו/או בעליו בגין כל דרישה ו/או תביעה אשר תופנה אליהם ו/או כל הוצאה שתגרם להם בשל הפרה כאמור, תוך 7 ימים מיום הדרישה. בנוסף ומבלי לפגוע בחובת השיפוי האמורה לעיל, היה ולא ישוחרר האתר ו/או בעליו מחבות כלפי צד שלישי, ישלם להם המזמין פיצוי מוסכם בסך של 30,000 ש”ח ובלבד שהאתר ו/או בעליו ישתף פעולה עם המזמין ויתייצבו כמתבקש לכל מקום אליו הוא נדרש לצורך ביצוע פעולת השחרור מחבות.

.

הזמנה ותשלום

“הזמנה” או “הזמנת עבודה” או “הצעת מחיר” משמעותם הזמנה לשירותים המסופקים על ידינו.

רשאי לבצע הזמנה באתר בגיר בן 18 ומעלה או קטין אשר קיבל את רשות הוריו / אפוטרופוסיות לביצוע הרכישה, בעל ת.ז ישראלית בעל כרטיס אשראי / ושהינו בעל תא דואר אלקטרוני באינטרנט (אשר כתובתו תסופק בעת ביצוע הזמנה / רכישה באתר) ובעל
כתובת מגורים בישראל (להלן: “המזמין”).

התשלום בגין המוצרים ייעשה באמצעות כרטיס האשראי /PAYPAL אשר פרטיו הוקלדו בהזמנה דרך האתר לאחר סיום ביצוע ההזמנה, יחויב המזמין מיידית (בכפוף להסדרים ספציפיים בינו לבין חברת כרטיסי האשראי) בתשלום מלא בגין המוצר המוזמן.

אחריות למסירת פרטים מדויקים חלה על המזמין. כל תקלה והוצאה שיגרמו כתוצאה מפרטים בלתי מדויקים שנמסרו על ידי המזמין, יחולו עליו, והאתר יהיה פטור מכל אחריות להם.

ביצוע ההזמנה מותנה בכך שפרטי ההזמנה שנמסרו לא נמצאו כשגויים. כי חברת האשראי נתנה אישור לעסקה / תשלום מלא הועבר לחברה.

הפרטים כפי שהוקלדו בדף ההרשמה/ יימסרו ע”י הלקוח וכן רישום העסקה במחשבי האתר יהוו ראיה חלוטה לנכונות הפעולות וליצירת קשר עתידי עם הלקוח.

אלא אם צוין אחרת, המחירים הם בשקלים חדשים. אנחנו נספק חשבונית/קבלה הכוללת את כל המיסים וההוצאות אשר אנו מחויבים לגבות על פי חוק אם וכאשר. כמו כן, תחוייבו לשלם כל קנס או ריבית על מיסים אלו אשר ישולמו על ידינו כתוצאה מעיכובים בתשלום מיסים אלו.

החשבונית או הקבלה יופקו עם סיום העבודה ובכל מקרה רק לאחר ביצוע התשלום בפועל.

דוגמאות  העיצובים הגרפיים  באתר,תמונות, תמונת מסגרת , במידה ומוצגים כאלו, נועדו להמחשה בלבד, ויתכנו שינויים קלים בהתאם למהות איכות התמונה  , הבדלי צבעים המוצגים במסכים שונים.

אנו מתחייבים לעשות ככל שביכולתנו לגייס עובדים, או להשתמש בקבלני מישנה מהשורה הראשונה תוך הצבת סטנדרטים גבוהים.

לא תעמוד למזמין טענת איחור באספקת העבודה המוגמרת אם הכישלון הוא תוצאה של אספקה או עשייה מאוחרת או חוסר אספקה או חוסר בעשייה על ידי ספקים או קבלני משנה, חוסר בכוח עבודה, כוח עליון, שריפה, תנאי מזג אויר חריגים, כשלי תעשייה, מעשי איבה, החלטת או התערבות ממשלה (בין אם היא בעלת תוקף חוקי ובין אם לאו) או מכול סיבה אחרת אם מעבר לשליטתנו או סיבה בלתי צפויה או סיבה יוצאת דופן.

 

מחיר

המחירון נתון לשינוי ע”י החברה מעת לעת ויש להתעדכן ע”י עיון בתקנון.

המחיר השרות/המוצר באתר כולל את המע”מ.

הנחות תקפות אך ורק באופן תשלום מיידי. על כל תשלום מאוחר יותר או שעוכב מכל סיבה אחרת לא ינתנו הנחות למעט אם הוסכם בכתב בין הצדדים.

המחיר הנקוב באתר הינו עבור  העיצוב הגרפי  והדפסת  השרות/ המוצר המוצע בלבד.

 

מדיניות משלוחים

אתר יעשה כמיטב יכולתו לספק את המוצר בפרק הזמן הנקוב. פרק הזמן הנקוב מתייחס לימי עסקים בלבד (ימי חול: א’ עד ה’, לא כולל שישי, שבת, ערבי חג, חגים וימי זיכרון).

זמן אספקה משוער עבור המוצר/השרות המוצעים באתר הינו 21-14 ימי עבודה.

החברה שומרת לה את הזכות לעדכן את זמני האספקה בהתאם לסוג העבודה הנדרש ולעומס העבודה, במידה וזמן המשוער הינו מעל 21 יום, החברה תעדכן בכתב את הלקוח תוך 48 שעות והלקוח יוכל לבטל את עסקה , ולקבל החזר כספי בהתאם, במידה והזמן המוצע
אינו לטעמו.

פרק הזמן יתחיל להימדד יום לאחר קבלת אישור מחברת כרטיס האשראי בגין העסקה והעברת כל הקבצים והמידע הדרוש ליצירת המוצר ע”י הלקוח.

עיכוב בביצוע העבודה אשר נגרם עקב אי עמידת הלקוח בהתחייבותו הוא אינו עילה לביטול רכישת המוצר / השירות.

לא תעמוד למזמין טענת איחור באספקת העבודה המוגמרת אם הכישלון הוא תוצאה של אספקה או עשייה מאוחרת או חוסר אספקה או חוסר בעשייה על ידי ספקים או קבלני משנה, חוסר בכוח עבודה, כוח עליון, שריפה, תנאי מזג אויר חריגים, כשלי תעשייה,
מעשי איבה, החלטת או התערבות ממשלה (בין אם היא בעלת תוקף חוקי ובין אם לאו) או מכול סיבה אחרת אם מעבר לשליטתנו או סיבה בלתי צפויה או סיבה יוצאת דופן.

אנו מתחייבים לעשות ככל שביכולתנו לגייס עובדים, או להשתמש בקבלני מישנה מהשורה הראשונה תוך הצבת סטנדרטים גבוהים.

אנו רשאים לשכור כל אדם, חברה או פירמה כקבלן משנה על מנת לבצע אחת או את כלל התחייבויותינו ואנחנו רשאים להקצות אחת או את כלל זכויותינו והתחייבויותינו תחת ההסכם.

כל הזמנה מיוצרת בהתאמה אישית , ההזמנות יסופקו ללקוח תוך 14-21 ימי עסקים, (לא כולל סופי שבוע וחגים)

.הזמן כולל ייצור של ההזמנה ומשלוח

עלות שירות שליח עד הבית   למוצר:  40 ש”ח

– לתמונות שגודלן עולה על 100/70 ס״מ ,  שרות השליחים הינו לאזורים הבאים בלבד   ללא עלות משלוח

.אזור הצפון, מרכז ושפלת החוף

לאזור מרוחק יותר, יש ליצור קשר לתאום נקודת מפגש, באזור המרכז

.שעות הפעילות של חברת השליחויות :08:00-17:00 ולכן מומלץ לבחור בכתובת שבה את שוהה בשעות אלה

.בעת הזנת פרטי המשלוח יש לשים כתובת מדוייקת, ולא לשכוח למלא מספר טלפון כדי שנוכל לתאם איתכם הגעה

.חברת המשלוחים מתחייבת למסור את הפריטים עד חמישה ימי עסקים

חברת השליחויות מתחייבת למסור רק בישובים שבתחום הקו הירוק

.במידה ואתם גרים ביישוב שכזה, אנא צרו איתנו קשר וננסה יחד למצוא פתרון


ביטול עסקה

ע”פ חוק הגנת הצרכן, התשמ”א 1981 לא ניתן לבטל עסקה ו/או להחזיר מוצר אשר הוזמן והותאם במיוחד בשביל המזמין ע”פ דרישותיו . השירותים המוצעים על ידינו באתר הינם בהתאמה מלאה לצורכי הלקוח לרבות קבצים להורדה דיגיטלית.

מבלי לפגוע באמור לעיל, באם נפל פגם הקשור בייצור המוצר, תבוצע החלפה של המוצר על ידי ועל חשבון בעלי המותג ” soloyael.com”. באחריות המזמין באתר לוודא את הפרטים אותם הזין באתר, לרבות ולא רק, פרטי תאריכים רלוונטיים, שמות וכיתוב רלוונטי. מבלי לפגוע ברשימה זו, כל פרט שמוזן באופן יזום על ידי המזמין הינו באחריותו הבלעדית.

הפרטים כפי שהוקלדו בדף ההרשמה/ יימסרו ע”י הלקוח וכן רישום העסקה במחשבי האתר יהוו ראיה חלוטה לנכונות הפעולות.

השירותים/המוצרים המוצעים באתר כרוכים בעלות כספית אשר אינה ניתנת להחזרה ברגע שהעבודה על המוצר /שרות כבר החלה.

עיכוב בביצוע העבודה אשר נגרם עקב אי עמידת הלקוח בהתחייבותו הוא אינו עילה לביטול רכישת המוצר / השירות.

בשל הבדלי הצבעים במסכים הדיגיטלים, יתכן כי ציבעוניות וציבעי התמונה המופיעים על מסך המזמין  הלקוח – לא יהיו תואמים בפועל את ציבעי התמונה ,שתתקבל בפועל   ולכן לא יוחזרו ולא יזוכו פריט זה בשל עילה זו האתר לא יישא בשום חבות שהיא בשל עליה זו.

החברה שומרת לעצמה את הזכות שלא לבצע את ההזמנה גם אם התמלאו כל התנאים אשר פורטו לעיל, האתר לא יהיה חייב לנמק את החלטתו, האתר לא יישא בשום חבות שהיא בשל אי ביצוע ההזמנה.

במידה והחברה תחליט להפסיק לתת שירותים כאלו ואחרים רשאית החברה לבטל את ביצוע  העסקה. הביטול יעשה באמצעות הודעה לכתובת המייל שנמסרה בהזמנה, ו/או בהודעה טלפונית. היה וחשבון המזמין כבר חויב, יזוכה החשבון. האתר מתחייב לעשות כל מאמץ לזכות את הלקוח במהירות המרבית ולא יאוחר מ-14 ימי עסקים.

תקנון זה אינו מבטל הסכם אשר נחתם בכתב מול לקוחות החברה אלא בא להשלימו. במידה ובהסכם החתום ישנם פרטים אשר אינם עולים בקנה אחד עם התקנון באתר יהיו הפרטים על ההסכם אשר נחתם ע”י הלקוח מחייבים.

ביטול על ידי האתר – מבלי לפגוע בתנאים הקבועים באתר, האתר רשאי לבטל עסקת רכישה כולה או חלקה במקרים הבאים:

1. נפלה טעות בתיאור המוצר ו/או במחירו ו/או בתנאי התשלום.

2. נתגלה כי ארעה תקלה בתקשורת ו/או בעיה טכנית אשר מנעה מהגולשים באתר להשתמש באתר באופן תקין .

3. במקרה של כוח עליון, פעולת מלחמה, איבה ,טרור ו/או כל דבר אחר אשר ימנע המשך ביצוע מכירה תקין.

ו/או בוצע פעילות בלתי חוקית באתר מצד המזמין ו/או צד ג’.

אחריות מספק השירות לנזקי המשתמשים

החברה עושה ותעשה כל מאמץ לשמור על תקינות פעילותו של האתר, אך לא מתחייבת שהשירות בו לא יופרע עקב תקלות בחומרה, תוכנה או בקווי התקשורת, והיא לא תהיה אחראית לתקלות או שיבושים ברשת האינטרנט או בקווי התקשורת

בשום נסיבות שהן ועל פי כל דין אחר מספק השירות לא יישא בכל אחריות כלפי הלקוח או כל אדם אחר לכל נזק כספי, בין אם נזק ישיר, עקיף, מיוחד, נלווה, תוצאתי, או נזק בשל הסתמכות, אף אם החברה קיבלה התראה על האפשרות של נזקים אלה, או בגין כל תביעה על ידי כל צד אחר. מבלי לפגוע באמור לעיל, במידה וייקבע בפסק דין חלוט כי החברה תחוב בנזקים כאמור כלפי הלקוח מכל סיבה שהיא, וללא קשר לסוג התביעה בין אם חוזית, נזיקית (כולל רשלנות), אחריות מוצר או אחר

אחריות החברה כלפי הלקוח בקשר עם תביעה כאמור הנובעת מהסכם זה תהא מוגבלת לתביעות שהוגשו לא יאוחר מ-12 חודשים מיום שעילת התביעה קמה והיא מוגבלת לסכום ששילם הלקוח בעבור המערכת בשנים עשר (12) החודשים שלפני קרות עילת התביעה, בניכוי כל הפיצויים האחרים ששולמו ללקוח על ידי החברה במהלך אותם 12 חודשים.

אנו לא נישא באחריות להפסדים של רווחים, עסקים, חוזים, תגמולים, נזק למוניטין או לרצונך הטוב, חסכונות צפויים, ו/או בכול מקרה לכל הפסד או נזק נסיבתי ולא ישיר.

האחריות הכוללת שלנו כלפיכם, בהתאם להסכם השירותים, הינה מוגבלת, בגין השירותים או העבודה ולא תחרוג מהמחיר שמיועד לתשלום לנו לפי הסכם השירותים, לכל טענה או תובענה שלא תהיה.

טעינה איטית ברשת, האינטרנט של אחד השירותים המוצעים באתר אינה עילה לביטול עסקה, יחד עם זאת אנו נעשה את מירב המאמצים לבדוק ולתקן זאת .

נוסף, ובלי לפגוע בכל כל מקרה אחר הנזכר בתקנון, האתר ו/או בעליו פטורים גם מכל אחריות במקרה של טעות בהקלדה ו/או במקרה בו פרטי הרכישה לא ייקלטו באתר מטעמים של טעות אנוש ו/או בעיה טכנית ו/או אחרת המונעת ביצוע פעולות באתר.

האתר פטור מכל אחריות בכל מקרה של תקלות הנובעות מבעיות תקשורת, וירוסים, באגים וכיו”ב בעיות אופייניות לאינטרנט ו/או למחשבים. כמו כן יהיו האתר ו/או בעליו פטורים מכל אחריות לכל נזק ישיר ו/או עקיף, שיגרם למזמין או לצד שלישי, במקרה של ביטול הזמנה ו/או רכישה ו/או עיכוב באספקת המוצר בהתאם לתקנון זה.

סכסוכים ומחלוקות

אם תתעורר כל מחלוקת בין הצדדים בנוגע לכתיבה או כל שירות דומה אחר המסופק על ידינו, אזי מחלוקת כזו, בהסכמת שני הצדדים, תופנה לאדם אשר מוסכם על שני הצדדים או (בברירת מחדל בהסכם, תוך התראה של 7 ימים מראש מצד כל אחד מהצדדים) לבורר המסוכם על-ידי הצדדים ובמידה ולא יגיעו הצדדים להסכם שכזה, יפנו הצדדים ליו”ר לשכת עורכי הדין בישראל לצורך מינוי בורר.

במידה ולא הושגה הסכמה כאמור ההסכם יפורש בכל המובנים בהתאם לחוק הישראלי והצדדים מתחייבים בזאת להעניק סמכות שיפוט ייחודית שלא ניתנת לסתירה לסמכותו של בית המשפט בחיפה, ישראל.

כל הודעה או תשדורת או תמסורת אחרת אשר תינתן תחת תנאים אלו חייבת להיות בכתב ומורשה להתקבל או להישלח על ידי דואר רשום, או דואר אלקטרוני. כל הודעה או מסמך יוחזקו כמי שהוגשו: אם נמסרו אזי בשעת המסירה, אם נשלחו בדואר אזי 48 שעות לאחר מועד השליחה ואם נשלחו בדואר אלקטרוני, בזמן שליחת הדואר האלקטרוני .

פנו אלינו

מספק השירות מקפיד על קיום הוראות החוק ומכבד את הזכויות של משתמשי  האתר ואחרים לפרטיות ולשמו הטוב. אם אתה סבור כי פורסם תוכן הפוגע בך או מהווה לטעמך הפרת זכות יוצרים ו/או הפרה של הדין אנא פנה אלינו למייל info@soloyael.com  ואנו נשתדל לטפל בפנייתך בהקדם.

שרות לקוחות

בכל שאלה או בירור לגבי המוצר/השרות, ניתן לפנות אל נציגי השירות של האתר  במייל:

info@soloyael.com  או בטלפון 054-9050734 או בדאר בכתובת  דוכיפת 7 נשר או  ביצירת קשר כפי שמופיע באתר .

מסמך תנאים והגבלות זה נתון לשינויים ללא הודעה כתובה מראש אלה מקרה בו יבוצעו במדיניות זו שינויים מהותיים בהוראות שעניינן השימוש במידע אישי שמסרת, תפורסם על-כך הודעה בעמוד הבית של האתרים